Thursday, December 24, 2009

Profil Rubat Tarim

Pendahuluan

Kota Tarim sejak dulu merupakan pusat ilmu dan penyebaran agama Islam, pakar sejarah mengatakan demikian. Kerena, melalui perantau yang berasal dari kota ini pada khususnya dan Hadramaut pada umumnya Islam menyebar hingga ke Timur Asia, India, Indonesia, Malaysia, Berunei Darussalam, Fhilipina, Singapura, juga belahan Afrika, Kongo, Somalia, dan Sudan.

Mereka para muhajirin tersebut pergi untuk berda’wah dan untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka dicukupi dengan berdagang, hingga negeri-negeri yang dulunya kafir berubah menjadi negeri-negeri Islam.

Sayyidina Imam Ahmad bin Hasan Al-Attash menyebutkan bahwa sebagian ulama Tarim telah hijrah sejak lebih dari 1000 tahun lalu, diantara mereka ada yang menjadi qadhi (hakim) di Mesir, padahal negeri ini dan Al-Azharnya sudah terkenal sejak dulu sebagai pusat cendikiawan-cendikiawan muslim.

Pada abad-abad selanjutnya fenomena ini mulai berubah, jika sebelumnya para ulama hijrah dari kota Tarim Al-Ghanna ini, kini orang mulai berdatangan ke Tarim untuk menuntut ilmu. Itu terjadi baik dimasa hidup Habib Syekh Abu Bakar bin Salim, masa putra beliau Hamid dan Husin juga dimasa Imam Abdullah Al-Haddad. Hal ini terjadi terus menerus hingga pada paruh pertama abad ke-13 H. Kota Tarim kian dipenuhi pendatang asing, diantara mereka Sayyid Imam Al-Habib Sholeh Al-Bahrain, Salim bin Sa’id bin Syumaeil, Syekh Abdullah Basaudan, Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attash, dan sebagainya. Pendatang-pendatang ini tinggal dimesjid-mesjid dan juga di zawiyah zawiyah yang ada di Tarim.

Kota yang besarnya tidak lebih dari luas kota kecamatan di Indonesia ini memang sangat istimewa. Walaupun kecil namun jumlah mesjidnya saja sangat banyak lebih dari 365 buah dan zawiyah-zawiyah yang makna asalnya pojok-pojok yang berfungsi sebagai tempat ibadah para ubbad (ahli ibadah). Disitu para pelajar belajar ilmu nahwu, Fiqh, dan ilmu-ilmu lainnya dengan para guru-guru yang ada di tiap-tiap zawiyah atau mesjid tersebut. Seperti zawiyah Syekh Ali bin Abu Bakar As-Syakron bin Abdurrahman As-Segaf yang diasuh oleh Al-Allamah Mufti Diyar Hadramiyah Al-Allamah Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur, kemudian zawiyah mesjid Sirjis dan Al-Awwabin dengan Syekh Al-Allamah Muhammad bin Ahmad Al-Khatib, zawiyah mesjid Nafi’ diasuh Al-Allamah Syekh Ahmad bin Abdullah Al-Bakri Al-Khatib (setelah wafat guru beliau yang juga pendiri zawiyah tersebut, Al-Allamah Ahmad bin Abdullah Balfaqih pada tahun 1299 H, dan setelah wafat Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Bakar Al-kherred), kemudian mesjid Suwayyah pengajarnya juga Syekh Ahmad, mesjid bani Hatim (sekarang dikenal dengan mesjid ‘Asyiq) mudarrisnya Al-Allamah Alwi bin Abdurrahman bin Abu Bakar Al-Masyhur, zawiyah Syekh Salim bin fadhal Bafadhal dengan pengasuh Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-kherred (meninggal tahun 1312 H) dan lain sebagainya.

Demikinlah kegiatan-kegiatan ilmiah yang ada dikota ini begitu ramai dan tatkala pelajar dari luar Tarim kian banyak dan dirasa kian sulit mendapatkan tempat tinggal, berkumpullah para pemuka kota ini guna memecahkan masalah itu, diantara mereka dari keluarga Al-Haddad, As-Sirri, Al-Junaid dan Al-Arfan.

Nama Perguruan

Pertemuan itu menghasilkan kesepakatan untuk mendirikan sebuah rubath (ma’had) yang kemudian dinamakan “RUBATH TARIM”. Persyaratan bagi calon pelajar juga dibahas pada kala itu, kriteria utama antara lain: calon santri adalah penganut salah satu mazhab dari empat mazhab fiqh (Maliki, Hanafi, Syafi’i, dan Hambali) dan dalam aqidah bermazhab Asy’ariyah (mazhab Imam Abi Hasan Al-Asy’ari)

Tahun Diresmikan

Setelah membuat kesepakatan diatas dimulailah pembangunan Rubath Tarim. Untuk keperluan ini, Habib Ahmad bin Umar As-Syatiri (wafat di Tarim tahun 1306 H) mewakafkam rumah beliau (dar muhsin) dan pekarangannya yang berada disebelah pasar di halaman mesjid Jami’ Tarim dan mesjid Babthoinah (sekarang mesjid Rubath Tarim). Wakaf juga datang dari Al-Allamah Al-Muhdisth Muhammad bin Salim As-Sirri (lahir di Singapura 1264 H, dan wafat di Tarim 1346 H)

Habib Salim bin Abdullah As-Syatiri (pengasuh Rubath Tarim sekarang) menambahkan bahwa pedagang-pedagang dari keluarga Al-Arfan juga mewakafkan tanah yang mereka beli di bagian timur, mereka kemudian dijuluki tujjaru ad-dunya wa al-akhirah (pedagang dunia dan akhirat). Datang juga sumbangan melalui wakaf rumah, kebun, dan tanah milik keluarga-keluarga habaib di luar Yaman, seperti Indonesia, Singapura, dan Bombosa Afrika.

Akhirnya selesailah pembangunan Rubath Tarim di bulan dzulhijjah tahun 1304 H dan secara resmi dibuka pada 14 muharram 1305 H, keluarga Al-Attash tercatat sebagai santri pertama yang belajar di Rubath Tarim kemudian datang keluarga Al-Habsyi begitu selanjutnya berdatangan para pelajar, baik dari Hadramaut sendiri maupun dari luar Hadramaut bahkan dari luar negeri Yaman. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attash berkata: “perealisasian pembangunan Rubath Tarim ini tidak lain adalah niat semua salafusshalihin alawiyiin, hal ini terbukti dengan mamfaatnya yang besar serta meluas mulai dari bagian Timur bumi dan Barat”.

Pengasuh

 Pengasuh I

Mufti Diyar Hadramiyah Sayyidina Al-Imam Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur (pengarang kitab Bugyatul Mustarsidin), beliau lahir di Tarim tahun 1250 H. Beliau mengasuh Rubath Tarim hingga tahun 1320 H, dengan di bantu ulama-ulama lain yang ada pada masa itu, seperti Al-Allamah Syekh Ahmad bin Abdullah Al-Bakri Al-Khatib (1257-1331 H), Al-Allamah An-Nahrir Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Masyhur (1263-1341), Al-faqih Al-Qadhi Husein bin Ahmad bin Muhammad Al-kaff (pejabat qadhi di Tarim selama dua kali, wafat 1333 H), Al-Allamah As-Sayyid Hasan bin Alwi bin Sihab, Al-Allamah Syekh Abu Bakar bin Ahmad Al-Bakri Al-Khatib (1286-1356). Para mudarris inilah yang mengajar di Rubath Tarim sejak pertama kali dibuka pada tahun 1305 hingga tahun 1314 H.

 Pengasuh II

Al-Allamah Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Masyhur (lahir di Tarim tahun 1274 H), mudarris di zawiyah Syekh Ali bin Abu Bakar bin Abdurrahman As-Segaf. Beliau mengasuh Rubath Tarim sejak wafatnya sang ayah (Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur) pada tahun 1320 H dan terus berlangsung hingga tahun 1344 H ketika beliau berpulang kerahmatullah pada tahun itu pada tanggal 9 syawal.

 Pengasuh III

Al-Habib Abdullah bin Umar As-Syatiri ra (lahir di Tarim bulan Ramadhan tahun 1290 H), yang kemudian diberi mandat oleh pemuka kota Tarim untuk menjadi pengasuh ketiga yang semula menjadi wakil Habib Ali bin Abdurrahman Al-Masyhur sejak tahun 1341 H jika beliau berhalangan mengajar dan telah menjadi mudarris di Rubath Tarim sejak datang dari Mekkah pada tahun 1314 H. Pada mulanya beliau belajar di kota kelahiran kepada para masyayikh di sana terutama kepada Habib Abdurrahman Al-Masyhur, Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Masyhur dan Habib Ahmad bin Muhammad Al-Kaff. Kemudian beliau pindah ke Seiwun (25 KM sebelah barat laut kota Tarim) dan belajar di Rubath Habib Ali bin Muhammad bin Husien Al-Habsyi selama kurang lebih empat bulan, juga kepada Habib Muhammad bin Hamid As-Segaff, dan saudara beliau Umar bin Hamid As-Segaf, serta Habib Abdullah bin Muhsin As-Segaf.

Pada waktu berumur 20 tahun (tahun 1310 H), beliau pergi ke Mekkah bersama orang tua beliau Habib Umar As-Syatiri, untuk menunaikan ibadah haji dan ziarah kepada Rasulullah SAW. Setelah selesai menunaikan ibadah haji, beliau meminta izin kepada ayah beliau untuk tinggal di Mekkah guna menuntut ilmu. Dan tercatat sejak tanggal 15 muharram 1211 H hingga 15 dzulhijjah 1313 H beliau belajar pada ulama-ulama di kota suci itu diantaranya kepada Syekh Al-Allamah Umar bin Abu Bakar Ba Junaid, Syekh Al-Allamah Muhammad bin Said Babsheil, Habib Husien bin Muhammad bin Husien Al-Habsyi (saudara Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Seiwun), Habib Ahmad bin Hasan Al-Attash, dan Al-Faqih Al-Abid Abu Bakar bin Muhammad Syatho (pengarang kitab hasyiyah I’anatu at-Thalibin ‘ala fathi al-mu’in).

Konon ilmu nahwu sangat sulit bagi beliau, sampai beliau berujar (sebagaimana yang dituturkan putera beliau Habib Salim bin Abdullah As-Syatiri):”…..dulu saya punya kitab kafrawi syarah al-jurumiah yang penuh dengan air mata….. “ kerena sulitnya ilmu itu bagi beliau. Namun kemudian Allah SWT menganugerahi beliau ke-futuh-an.”….tatkala saya berada di Mekkah, semua risalah yang datang, saya taruh dibawah tempat tidur, saya berdo’a di Multazam agar Allah SWT membukakan bagi saya ilmu yang bermamfaat, dan agar ilmu saya menyebar di bumi barat dan timur, maka acap kali saya berdo’a dengan do’a ini, terlintas dalam benak, bahwa saya akan menjadi musafir yang pindah dari dari negeri satu kenegeri yang lain untuk mengajar umat akan tetapi berapa lama umur manusia untuk semua itu ?…”. Maka Allah SWT mengabulkan do’a beliau, Allah SWT memudahkan perjalan Rubath ini, sehingga datang kesana para penuntut ilmu dari penjuru dunia, mereka menjadi ulama, dan menyebarkan ilmu mereka masing-masing maka menyebarlah ilmu beliau (Habib Abdullah bin Umar As-Syatiri) di timur dan barat.

Sayyid Muhammad bin Salim bin Hafizd (salah seorang murid beliau) berujar:”……..Habib Abdullah bercerita kepada kami bahwa lama tidur beliau kala itu (selama balajar di Mekkah) tidak lebih dari 2 jam saja setiap harinya, beliau belajar kepada guru-gurunya sebanyak 13 mata pelajaran pada siang dan malam, serta menelaah kembali semua pelajaran itu (tiap hari)……”.

Selama kurang lebih lima puluh tahun beliau mengajar di Rubath Tarim (1314-1361 H) selama itu hanya enam jam beliau berada dirumah, sedang delapan belas jam dari dua puluh empat jam tiap hari, beliau berada di Rubath Tarim untuk mengajar dan memimpin halaqah-halaqah ilmiah, jumlah murid yang telah belajar di Rubath Tarim tak dapat diketahui secara pasti jumlahnya. Dalam biografi Habib Muhammad bin Abdullah Al-Hadar (salah seorang murid di Rubath Tarim) menyebutkan bahwa lebih dari 13.000 alim telah keluar dari Rubath Tarim Dibawah asuhan Habib Abdullah bin Umar As-Syatiri.


 Pengasuh IV

Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar As-Syatiri.

 Pengasuh V

Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar As-Syatiri (pengasuh sekarang).

Luas Bangunan

Saat ini, bangunan Rubath Tarim yang luasnya sekitar 500 m persegi ini menampung pelajar dari berbagai belahan dunia terutama pelajar Indonesia yang hampir mendominasi warga Rubath Tarim.

Sistem Belajar

Sejak berdiri hingga sekarang (kurang lebih 121 tahun) pengajian di Rubath Tarim dilaksanakan dengan sistem halaqah yang dibimbing oleh para masyayikh. Klasifikasi ini disesuaikan dengan tingkatan masing-masing pelajar. Tiap halaqah mengkaji berbagai fan keilmuan tak kurang dari sepuluh halaqah sejak pagi hingga malam mengkaji ilmu-ilmu agama dan di ikuti oleh para pelajar dengan disiplin dan khidmat.


Kitab-Kitab Yang Dipelajari

Adapun kitab-kitab yang dikaji pada tiap halaqah disesuaikan dengan kemampuan (semacam tingkatan kelas), antara lain:
 Umdah
 Fathul mu’in
 Minhajut thalibin dan sarahnya
 Nahwu
 Fawaid sugra dan kabir
 Matan al-jurumiah
 Al-fushul alfikriah Fiqh
 Ar risalatul al jamiah
 Safinatun najah
 Mukhtasar shagir
 Mukhtasar kabir
 Abi suja’
 Fathul qarib
 Zubad

 Mutammimah
 Qatrun nada
 Syaddzu adzhab
 Alfiah Ibnu Malik
 Zawaid (tambahan) alfiah Ibnu Malik
Setelah menamatkan kitab-kitab diatas para pelajar melanjutkan pada materi-materi lain, seperti Hadist, Tafsir, Usul fiqh.

Waktu Belajar

Para pengurus Rubath Tarim memperhatikan semua aktifitas pelajar dengan secara cermat. Jadual rutinitas keseharian para pelajar dimulai sejak sebelum shalat subuh dengan melaksanakan shalat tahajud, dilanjutkan shalat subuh berjamaah dimesjid Babthoin, disertai pembacaan aurad.

Baru kira-kira pukul 05.00 s.d 07.00 pagi, digelar pengajian nahwu atau lebih akrab disebut dars nahwu. Setelah itu para pelajar dipersilahkan makan pagi. Pada jam 07.30 dilaksanakan mudzakarah tiap halaqah selama sekitar setengah jam untuk persiapan pengajian yang akan di pelajari bersama masyayikh yaitu hafalan matan sampai pukul 09.00.

Selam tiga jam berikutnya adalah waktu istirahat hingga dzuhur, setelah menunaikan shalat dzuhur diadakan hizb (tadarus) Al-Qur’an selama setengah jam. Setelah itu para pelajar dianjurkan tidur siang untuk persiapan mengaji pada sore hari.

Pada pukul 15.00 setelah shalat ashar berjamaah, semua pelajar mengaji tiap halaqah sampai pukul 17.00, setelah shalat magrib dilanjutkan dengan hizb (tadarus) Al-Qur’an dan pengajian halaqah sampai pukul 20.15. Setelah makan malam para pelajar diharuskan mengikuti halaqah selama setengah jam untuk persiapan pelajaran pagi.


Staf Pengajar

1. Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar As-Syatiri
2. Syekh Abu Bakar Muhammad Balfaqih
3. Syekh Umar Abdurrahman Al-Atthas
4. Syekh Abdullah Abdurrahman Al-Muhdhar
5. Syekh Muhammad Ali Al-Khatib
6. Syekh Muhammad Ali Baudhan
7. Syekh Abdullah Umar bin Smith
8. Syekh Abdurrahman Muhammad Al-Muhdhar
9. Syekh Hasan Muhsin Al-Hamid
10. Syekh Abdullah Shaleh Ba’bud
11. Syekh Muhammad Al-Haddad
12. Syekh Abdullah Umar Bal Faqih
Selain para masyayikh diatas, para senior juga diwajibkan membimbing halaqah tingkat bawahnya.

Fasilitas-Fasilitas

 50 kamar
 Wartel
 Toserba
 Perpustakaan


Biaya-Biaya yang diperlukan dalam pendaftaran

a. bulanan selama satu tahun sebesar USD $ 240,-
b. Jaminan tiket pulang sebesar USD $ 500,-
c. Iqamah pertahun sebesar Ry 4000,-

 Untuk keterangan lebih lanjut bisa menghubungi :
 Al-Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Atthas
d.a. P.T. Barfo Mahdi
Jl. Asem Baris Raya, No: 3 - Kebun Baru – Tebet – Jakarta
Telp: - Kantor: (0062)(21)8303762
830244
- Rumah: (0062)(21)8354445
 Alhabib Ali Hasan Al-Kaff, beralamatkan:JL.HasanuddinHM/
P.Samudera. No:12/4, Rt15, Banjarmasin P.O.Box:70111
Tel/Fax : (0062)(511)58472
Hp : (0062)8152119158

Penutup

Sebagian ulama Yaman yang telah belajar di Rubath Tarim, juga yang berasal dari luar negeri, antara lain:
 Al-Imam Syaikhul Islam Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar (1340-1418 H), mufti muhafazd propinsi Baidha, Yaman dan pendiri Rubath Al-Haddar lil ulumus Syariat.
 Al-Allamah Habib Hasan bin Ismail bin Syekh, pendiri Rubath Inat Hadramaut.
 Al-Allamah Al-Habr, pejabat qadhi as-syar’i Baidha, Habib Muhammad bin Husien Al-Baidhawi.
 Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Ibn Syekh Abu Bakar bin Salim, pendiri Rubath Syihir.
 Al-Habib Husien Al-Haddar, ulama besar kelahiran Indonesia dan meninggal di Mukalla Hadramaut.
 Al-Habib Muhammad bin Salim Bin Hafizd Ibn Syekh Abu Bakar bin Salim, pengarang dari berbagai kitab figh dan faraid ayah dari Al-Habib Ali Masyhur bin Hafizd dan Al-Habib Umar bin Hafizd pendiri ma’had Dar Al-Musthafa Tarim Hadramaut.
 Al-Habib Al-Wara’ As-Shufi Ahmad bin Umar As-Syatiri, pengarang kitab Yakutun nafis, Nailurraja’ syarah Safinatun naja’ dan sebagainya.
 Al-Habib Muhammad bin Ahmad As-Syatiri, pengarang kitab Syarah yakutun nafis, Mandzuma Al-Yawaqit fifanni Al-Mawaqit (ilmu falaq), kitab Al-Fhatawa Al-Muassyirah dan sebagainya.
 Al-Allamah Syekh Muhammad bin Salim Al-Baihani, pendiri ma’had Al’ilmi, Aden.
 Al-Allamah Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, Jakarta, Indonesia.
 Al-Wajih An-Nabil Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Balfaqih (wafat tahun 1381 H), pengasuh ma’had Darul Hadist Al-Faqihiyyah, Malang, Indonesia.
 Al-Faqih An-Nabil pejabat qadhi as-syar’i Banjarmasin Syekh Ahmad Said Ba Abdah.
 Habib Abdullah Al-Kaff, Tegal, Indonesia.
 Habib Ahmad bin Ali Al-Attash, pekalongan.
 Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Attash, Jakarata.
 Habib Abdullah Syami Al-Attash, Jakarta.
 Syekh Al-Allamah Umar Khatib, Singapura.
 Habib ‘Awad Ba ’Alawi, sesepuh ulama singapura.
 Syekh Abdurrahman bin Yahya, qadhi Kelantan, Malaysia.
 Sayyid Al-Muhafizd Al-Majid Al-Adib Hamid bin Muhammad bin Salim bin Alwi As-Sirri, pengajar di Rubath Tarim dan Jam’iyatul Al-Haq di kota yang sama, kemudian pindah dan mengajar di Malang, Indonesia.
 Habib Alwi bin Thohir Al-Haddad, Mufti Johor, Malaysia.

Dan banyak lagi para ulama yang telah belajar di Rubath Tarim ini, yang tak mungkin disebutkan nama nama mereka yang mencapai ribuan. Habib Alwi bin Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar di Indonesia, berujar:”…tak kutemukan satu daerah atau pulau di Indonesia yang saya masuki, kecuali saya dapati orang orang yang menyebarkan ilmu disana adalah alumni Rubath Tarim ini atau orang yang belajar kepada orang yang telah belajar disini…”.

Habib Musthafa bin Ahmad Al-Muhdar menulis pada sebagian surat beliau kepada ahli Tarim:”….Ilmu As-Syatiri (Habib Abdullah bin Umar As-Syatiri) teruji dengan penyebarannya menyebar kesegala penjuru, dari daerah yang satu kedaerah yang lain, menyebar ke Hindia, China, negara-negara Arab, Somalia, Malabar, dan sebagainya….”.

Sayyid Muhammad bin Salim bin Hafizd menambahkan:”…..(Habib Abdullah As-Syatiri) berhak mengatakan jika beliau mau sebagaimana yang dikatakan Imam Abi Ishaq As-Syairozi tatkala memasuki Khurasan,”tak aku dapati disatu kota pun dari kota-kota disana, Qadhi atau Alim kecuali dia adalah muridku atau murid dari muridku……..”

Demikian lah sekelumit sejarah Rubath Tarim yang panjang dan agung, yang telah belajar disana beribu-ribu ulama, al-allamah, faqih, mufti, qadhi, syair bahkan para aulia Allah SWT. Dan saat ini Rubath Tarim telah memasuki usia yang ke-121 tahun, ratusan pelajar dari Yaman, Indonesia, Malaysia, Singapura, Tanzania, Afrika, dan sebagainya tengah menimba ilmu di sana, di bawah asuhan Al-Allamah Habib Salim bin Abdullah As-Syatiri.

Allahumma ya Man waffaqa ahla khoir li khoiri wa a’annahum ‘alaihi, waffiqna lil khoiri wa a’innaa ‘alaihi, Amin.

(berbagai sumber)

Profil Dar Al-Musthafa

Pendahuluan

Sesungguhnya yang menjaga syari’at lebih dari 14 abad bukanlah suatu kelemahan atau ketidak mampuan seseorang untuk menjaganya di abad yang akan datang, semenjak Sayyidina Al-Muhajir Ahmad bin Isa memegamg bendera da’wah sampai sekarang ini telah berlalu 1100 tahun, akan tetapi tetaplah kokoh dan tangguh, dan masih tercium harum aroma da’wah ilallah.

Diantara waktu tersebut sampai sekarang ini, berapa banyak da’wah yang tersebar keberbagai penjuru alam. Mengapa tidak padam semangat da’wak tersebut? Kerena kekokohan da’wah tersebut seperti kekokohan da’wah Al-Muhajir Al-Awal SAW.

Dengan kekokohan da’wah yang tampak itu tersebarlah tempat ilmu, adab, dan da’wah di negeri Hadramaut umumnya dan Tarim pada khususnya yang terbit cahaya yang terang benderang dengan ilmu Islam dan dikatakan bahwa sepertiga dunia Islam masuk Islam penduduknya berkat da’wah ulama Hadramaut yang perintisnya Sayyidina Al-Muhajir Ahmad bin Isa yang keluar dengan agamanya dari kota Basyrah ke kota Hadramaut pada abad ketiga hijriyah, dan negeri yang penuh berkat ini terhias dengan hiasan ilmu, ikhlas, khauf, dan wara’ sejarah pun telah mengutipnya.

Alhamdulillah, Allah SWT telah menempatkan kita dalam mimbar yang indah dan baik dari mimbar-mimbar ilmu yang sedikit didapatkan yang sepertiganya di dalam dunia Islam pada saat ini dan akan terlihat keluarnya para rijal yang menyebar pada penjuru alam yang membawa bendera untuk mengibarkan da’wahnya sebaik-baik pemimpin (Nabi Muhammad SAW)

Begitulah dengan besar hati dan bangga dengan keterus terangan ini semoga kebaikan menjadi saksi bagi alam. Mereka rijal yang pena mana pun tidak mampu mensifati macam-macam sifat mereka dengan sesuatu yang membawa kalimat dengan maqam-maqam sidiq, ikhlas, dan semangat yang tinggi dalam da’wah ilallah, bagaimana pena-pena akan mampu mensifati mereka cahaya dari obor yang berasal dari cahaya nubuwwah dan obor yang terang benderang dari nur-nya Nabi Muhammad SAW. Sungguh Allah SWT telah menolong agamanya dan menjaga syariatnya dan mereka para rijal semoga Allah SWT meredhai mereka, Amien.

Latar Belakang

Dar Al-Musthafa adalah satu ibarat dari salah satu pusat ilmu, adab, dakwah ilallah dan juga salah satu bukti dari pemeliharaan Allah SWT akan agamanya dan syariatnya serta bukti pertolongan Allah SWT. Allah SWT berfirman: “..Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur’an dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya…” (Al-Hijr,ayat 9).

Salah satu sebab didirikannya Dar Al-Musthafa disebabkan banyaknya pelajar yang datang dari berbagai daerah dari negeri Yaman dan juga luar Yaman, yang mereka belajar dan menuntut ilmu-ilmu syari’at di sisi Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim ibn Syekh Abu Bakar bin Salim di kota Tarim Al-Ghanna, maka mereka membutuhkan tempat yang khusus agar memungkinkan mereka menuntut ilmu dan tidak disibukkan dengan kesibukan manusia. Sebelum di bangun Dar Al-Musthafa pelajar tinggal di Rubath Al-Musthafa yang berada di kota Syihir lalu mereka pindah ke kota Tarim dan tinggal di kamar kamar mesjid At-Taqwa dan rumah Assana serta tempat mereka belajar di mesjid Maula Aidied di Tarim, ketika selesai pembangunan Dar Al-Musthafa mereka pindah ke bangunan yang baru yang telah diresmikan lima hari sebelumnya yaitu pada bulan muharam tahun 1417 H.

Dar Al-Musthafa adalah tempat berkumpul dan bertemunya para pelajar pelajar yang datang dari berbagai penjuru dunia, baik itu dari Yaman, Zajirah Arabia, Afrika, Inggeris, Amerika, Asia Timur, Thailan, Singapura, Malaysia dan Indonesia.

Pelajar yang pertama tama datang ke Dar Al-Musthafa adalah pelajar dari Indonesia yang berjumlah sekitar tiga puluh orang pada tahun 1416 hijriah. Itu di sebabkan kunjungan pertama Habib Umar bin Muhammad bin Hafizd ke Indonesia pada tahun 1414 hijriah, kunjungan ini dilaksanakan kerena melaksanakan perintah guru beliau Al-habib Abdul Qadier bin Ahmad Assegaff dan Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Benarlah kata orang “ sesungguhnya kunjungan itu bisa memberi bekas yang besar pada penyebaran ilmu dan pelurusan akhlak serta bisa menggantungkan hati pada dakwah ilallah, dan sebagian dari tujuan kunjungan adalah untuk memberi peringatan bagi orang awam, memberi memfaat kepada orang lain dan juga bertujuan menguatkan ikatan di antara sesama saudara se-Islam dan menyempurnakan persaudaraan sesama muslim diberbagai negara yang berbeda beda. Maka nampaklah bekas yang hebat pada kunjungan Habib Umar bin Muhammad bin Hafizd ke Indonesia dan menjadi bukti pembaruan hubungan antara Indonesia dan Hadramaut dan juga menguatkan ikatan antara sadah alawiyyin dan pencinta mereka di Indonesia dan Hadramaut.

Seiring berjalannya waktu selesailah pelajaran pelajar pelajar tadi di Dar Al-Musthafa pada tahun 1419 hijriah.dan sekarang mereka menyebarkan dakwah di negeri masing masing dan memberikan manfaat untuk umat Islam di desa maupun di kota. Oleh kerana itu Alhamdulillah pada tahun 1421 hijriah jumlah pelajar Indonesia yang berdomisili di kota Tarim sekitar 400 orang. Dari jumlah tersebut dua ratus orang belajar di Dar Al-Musthafa dan sisanya ada yang belajar di Rubath Tarim dan Kuliah Syariah dan Hukum Universitas Al-Ahgaff.

Nama Lembaga

Dar Al-Musthafa Lembaga Pendidikan Islamiyah.

Pendiri

 Al Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafidz.
 Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidz.

Tahun Berdiri

Dimulai pembangunan Dar Al-Musthafa pada bulan Syawal tahun 1410 H dan peresmian pertama pada hari Selasa Tanggal 29 Dzulhijjah 1411 H bertepatan hari wafat Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidz ibn Abu Bakar bin Salim, dan peresmian kedua pada bulan Muharram 1417 H.

Tujuan Didirikannya

Tidaklah dibangun perguruan ini kecuali untuk mencetak ulama ulama yang kuat pada ilmu dan beradab dengan adab nubuwwah, dan memikul beban umat dengan mengajak mereka kejalan Allah SWT dan memberikan manfaat kepada mereka dan menyelamatkan mereka dari kegelapan, kebodohan kecahaya ilmu dan menguatkan keimanan mereka dan mengikat mereka dengan sunnah sunnah Nabi SAW.

Asas Asas

Sungguh terwujud tujuan yang besar ini dengan peletakan tiga sasaran yang merupakan sebagai tujuan pokok :
1. Penguasaan ilmu ilmu Islam secara murni.
2. Pembersihan jiwa dan pemurnian akhlak
3. Da’wah kejalan Allah

Program Program

Untuk mencapai sasaran dan menghasilkan hasil yang memuaskan Dar Al-Musthafa membuat program program pada tiap tiap tujuan :

1. Pada ilmu

Pelajar diberi dua pilihan :
A. Belajar kitab kitab yang sudah ditetapkan di Dar Al-Musthafa.
B. Menghafal Al Quran disertai dengan belajar fiqh dan nahwu.

2. Pada suluk

Dianjurkan bagi tiap pelajar meresapi dan mengamalkan akan dasar dasar pada suluk :
A. Pembersihan diri dari sifat sifat tercela.
B. Mempunyai perhatian dengan sunnah-sunnah dan adab Nabi SAW.
C. Beradab dengan pergaulan sesama makhluk.
Selalu melazimi petunjuk dan nasehat nasehat. Dalam hal ini Al Habib Umar bin Hafidz mengumpulkan untuk santri santrinya azkar dan aurad dalam satu kitab yang diberi nama “Khulasah Al Madad Annabawi”, yang mana dianjurkan kepada para santri santrinya untuk membacanya pada waktu waktu yang sudah ditentukan.

3. Pada Da’wah

Pihak pengurus membuat satu jadual bagi para santri yang punya kemauan dalam da’wah, seperti : keluar da’wah mingguan setiap hari kamis sampai hari jum’at, keluar da’wah tahunan selama 40 hari, ini bagi para santri yang membaca kitab ‘Umdatus salik dan menziarahi para ulama, tempat tempat bersejarah, mesjid mesjid dan maqam maqam para aulia yang ada di Hadhramaut. Dan ada juga da’wah dilingkungan Dar Al-Musthafa seperti pertemuan santri santri yang berasal dari satu daerah.

Waktu Belajar

Pelajaran dimulai setelah shalat subuh sampai jam 08.30 pagi, diajarkan tiga mata pelajaran. Tiap-tiap satu mata pelajaran memakan waktu 45 menit. Kemudian pelajaran diteruskan setelah shalat dzuhur, diajarkan satu mata pelajaran. Kemudian pelajaran diteruskan kembali setelah shalat maghrib satu mata pelajaran dan setelah shalat isya setoran hafalan.

Kitab kitab yang dipelajari.

 Fiqh
 Risalatul jami’ah
 Safinatun najah
 Muqaddimatul hadhramiyah
 Matan Abi Syuja’
 Yakut An Nafis
 Umdatus Salikin
 Aqidah
 Aqidatul Awam
 Al Aqidah (karangan Imam haddad)
 Durus tauhid
 Jauhar tauhid
 Nahwu
 Matan asas
 Al jurumiyah
 Mutammimah Aljurumiyah
 Qatrun nida
 Hadits
 Mukhtar Alhadits
 Arba’in Nawawiyah
 Nurul iman
 Mukhtar Riyadushhalihin
Metode pengajaran adalah sistem halaqah.
Setelah pelajar meyelesaikan kitab kitab diatas, pelajar diberi pilihan untuk masuk jurusan (takhasus), penjurusannya sebagai berikut :
1. Al Quran dan ilmunya
2. Al Hadits dan ilmunya
3. Sirah
4. Lughah arabiyah
5. Fiqh dan ushulnya
Dan juga Dar Al Musthafa mengadakan pesantren kilat pada masa liburan musim panas untuk para mahasiswa mahasiswa, pegawai dan guru guru selama 40 hari, dan juga mengadakan pesantren kilat untuk para kiai selama tiga bulan.

Sarana dan Fasilitas fasilitas

 Asrama bagi para santri, setiap kamar dilengkapi dengan AC, kipas angin, almari, meja belajar dan ranjang
 Toserba
 Ruang makan
 Warnet
 Wartel
 Klinik
 Perpustakaan
 Toko buku
 Transportasi sebanyak 4 bis
 Money changer
 Rumah tamu
 Stasiun radio
 Terevel umrah dan haji

Proses pendaftaran

Syarat syarat qabul:
• Minimum berusia 15 tahun
• Mendapat izin dari orang tua/wali murid
• Bisa menulis, berbicara dan membaca bahasa arab
• Hapal sebagian surah Al-qur’an
• Harus aktif mengikuti pelajaran di Dar Al-Musthafa secara kontiniu dalam menyelesaikan studinya
• Dalam waktu 2-4 tahun bersedia tidak pulang kecuali ada suatu hal yang memungkinkan untuk pulang
• Berniat didalam hatinya setelah keluar dari Dar Al-Mushtafa akan aktif dalam khidmah Islam dan muslim dan da’wah kejalan Allah SWT
• Kedatangan calon santri lewat komisi yang sudah ditunjuk oleh pengurus Dar Al-Musthafa dimasing-masing daerah
• Kedatangan para calon santri pada bulan yang sudah ditentukan yaitu pada bulan Muharram dan Rajab
• Sanggup membayar uang yang dibutuhkan dalam pendaftaran dan penerimaan santri baru, dengan rincian sebagai berikut:
a. Uang jaminan pulang sebesar USD $ 500,-
b. Uang iqamah selama 4 tahun sebesar USD $ 85,-
c. Uang medical selama 4 tahun sebesar USD $ 52,-
d. Uang bulanan tiap bulan selama 4 tahun sebesar USD $ 260,-Alamat

 Dar Al-Musthafa–Rebublic Of Yemen–Hadramout–Tarim-Aideed
P.O.Box: 58049
 Tel Management : (00967)(5)417880-Fax: (00967)(5)417883
 Tel Dar Al-Musyhafa : (00967)(5)417888-Fax: (00967)(5)417886
 Web Side : www.daralmustafa.com
 Perwakilan di Indonesia:
 Kantor pusat komisi dibawah pimpinan Alhabib Ali Al-Haddad, beralamatkan:Jl.Raya condet depan maqam hawi,Jakarta Timur
HP : (0062)8159616099
 Kalimantan Selatan :
- Alhabib Ali Hasan Al-Kaff, beralamatkan:JL.HasanuddinHM/
P.Samudera. No:12/4, Rt15, Banjarmasin P.O.Box:70111
Tel/Fax : (0062)(511)58472
Hp : (0062)8152119158
Email : daarmusthofa-bjm@telkom.net
- Ustadz Shalahuddin (Majelis Annur) Jl. Sekumpul Sungai Kacang Martapura.
Hp : (0062)8164537517
- Ustadz Mulkani
Hp : (0062)8125014527

Thursday, December 10, 2009

Tarikat Ahlul Bait 4 (Akhir)

Oleh:
Habib Hasan bin Mohammad Al-Attas
www.shiar-islam.com

AHLAK PARA ULAMAKNYA

Seorang yang mengamalkan Tarikat al-Alawiyah akan menjauhkan diri dari sifat-sifat besarkan diri. Misalnya ulamanya tidak akan berusaha untuk berjumpa raja, dan menjauhkan diri daripada mengharap daripada mereka, akan tetapi raja yang saleh biasanya akan mencari mereka.

Dalam sesuatu majlis yang dihadiri banyak ulama, biasanya setiap ulama akan memuji yang lain, tidak dirinya sendiri. Kalau dirinya dipuji, pujian itu tidak akan membuatkan besar diri sama sekali, malahan akan menjadikannya lebih tawaduk.

Pada waktu sembahyang, tidak semestinya yang paling alim akan menjadi imam. Asalkan cukup syarat-syaratnya, yang tertua diantara mereka di utamakan. Ini adalah selaras dengan pesanan Nabi s.a.w. sebagaimana tersebut di sahih al-Bukhari dalam kitab al-Salah:

وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ

(رواه البخاري)

Artinya:

“Apabila tiba waktu untuk sembahyang, maka hendaklah seorang diatara kamu azan dan yang tertua di antara kamu menjadi imam” (H.R. Bukhari).

AL-Imam Ahmad bin Zein Al-Habsyi bertanya kepada gurunya yakni Imamul Haddad; “Apakah jalan para kaum Alawiyin ?” Beliau menjawab dengan singkat: “Jalan mereka adalah lima:

 1. I l m u
 2. Amal
 3. Al-Khauf (takut kepada Allah)
 4. A l w a r a
 5. Ikhlas

  ( “Katakan Inilah Jalanku” : Ceramah Al-Habib Jindan bin Novel bin Jindan tentang Tarikat Alawiyah, menjelang penutupan Mubes Rabitah Alawiyah 1427 H/2006 M di Jakarta dalam buku yang diterbitkan oleh Yayasan Al-Fachriayah, hal:19)

I l m u: seorang yang mengamalkan Tarikat al-Alawiyah harus berilmu sebelum beramal. Misalnya sebelum berpuasa mestilah belajar hukum puasa. Sebelum menunaikan fardu Haji, mestilah belajar hukum haji. Ilmu yang dimaksudkan bukannya Ilmu yang banyak tetapi setakat beramal dengan sempurna. Kalau seorang pergi ke Makkah untuk menunaikan fardu haji, bagaimana dia dapat menyempurnakan hajinya dengan sempurna ? Ilmu itu perlu untuk beramal dengan sempurna.

Amal. Mesti rajin dalam beramal. Melakukan segala kebaikan. Banyak beribadah seperti bersedekah, suka membantu, memberi nasihat dan mengambil berat hal ehwal keluarga dan masyarakatnya.

Tarikat ini lebih mementingkan amalan daripada percakapan. Sebab itulah apabila ditanya tentang Tarikat al- Alawiyah ada diantara ulamanya berkata: “Lihatlah kepada amalan mereka dan janganlah melihat apa yang mereka katakan.”

Mereka yang berpegang teguh dengan Tarikat al-Alawiyah akan sentiasa menjaga kesempurnaan amal mereka terhadap Allah. Mereka tidak menasihati seseorang tanpa dirinya mengerjakannya terlebih dahulu. Mereka sentiasa takut jika termasuk dalam golongan sebagaimana yang disebutkan dalam al-Quran di surah al-Baqarah ayat 44.

(Tarikat al-Alawiyah, Syed Hassan bin Muhammad bin Salim al-Attas, Masjid Ba’alawi, Singapura, 28hb Rabiul Akhir 1422 H, 19hb Julai 2001.

Artinya:

أَتَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتَابَ أَفَلاَ تَعْقِلُوْنَ

(البقرة: 44)

  Maksudnya: “Patutkah kamu menyuruh manusia supaya berbuat kebaikan sedang kamu lupa akan dirimu sendiri, padahal kamu semua membaca kitab Allah, tidakkah kamu berakal.” (Al- Baqarah: 44)

Al-Khauf : Takut kepada Allah, takut melanggar segala perintah Allah, dan mengharapkan keredhaan Allah s.w.t.

Wara’ : Menjauhkan diri dari segala perkara yang meragukan (syubhat), contohnya Anas bin Malik berkata : “Nabi s.a.w. menemui buah kurma di jalan, maka Nabi s.a.w. bersabda:” Seandainya saya tidak kuatir bahwa kurma itu termasuk sedekah, niscaya saya makan.” (H.R.Bukhari dan Muslim).

Ikhlas : Melakukan sesuatu pekerjaan karena Allah sahaja, bukan disebabkan oleh yang lainnya.

Tarikat al-Alawiyah adalah tarikat yang paling senang diamalkan tanpa syarat-syarat tertentu. Ia berpegang teguh kepada empat perkara: ( 1).I l m u, (2) Amal (3) Takhalli (4) Tahalli

(Alwi bin Tahir, Uqud al-Almas, m.s.61,62,&64)

 1. I l m u
 2. Amal
 3. Takhalli berarti menjauhkan diri daripada melakukan segala dosa, maksiat, hasad, dengki, malas dan lain-lainnya perkara yang dilarang Allah.
 4. Tahalli berarti menghias diri dengan segala sifat-sifat yang baik, seperti ikhlas, rajin, menyempurnakan sunnah-sunnah Nabi s.a.w. denan banyak sembahyang, berpuasa, beerwirid, dsb.

  Mereka yang mengamalkan empat perkara ini berarti mengamalkan Tarikat Al-Alawiyah. Oleh yang demikian, ramai yang mengikuti Tarikat Al-Alawiyah tanpa menyadarinya, karena Tarikat al-Alawiyah tidak menentukan syarat kepada pengikut-pengikutnya dan tidak menzahirkan bahwa mereka pengikut Tarikat Al-Alawiyah, karena yang penting adalah amalan dan keikhlasan seseorang itu terhadap Allah s.w.t.

  KESIMPULAN

 1. Tarikat Ahlul Bait ialah jalan atau petunjuk dalam melakukan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah S.W.T. dengan berpandukan al-Quran dan Sunnah yang diamalkan oleh Rasulallah s.a.w. dan dilanjutkan oleh Fatimah Azzahra (putri kesayangan beliau), dilanjutkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib, dan sterusnya diamalkan oleh cucunda kesayangan Nabi s.a.w. Hasan dan Husein, dan zuriatnya.

 1. Tarikat al-Alawiyah adalah Tarikat Ahlul Bait. Tarikat ini, dinamakan oleh Al-Faqih al-Mukaddam dengan nama “Tarikat Al-Alawiyah” sempena nama datuknya Alawi bin Ubaydillah bin Ahmad al-Muhajir. Tarikat ini diasaskan oleh keturunan Saidina Husein dari Imam al-Muhajir di Hadhramaut yang bermazhab Syafi’i. Tarikat Al-Alawiyah mempunya lima pegangan yaitu Ilmu, Amal, Alkhouf (takut kepada Allah), Al-Wara’ (menghindarkan diri dari segala yang meragukan) dan Ikhlas (beramal karena Allah sahaja). Mereka banyak bersembahyang, berpuasa, dan berwirid (membaca zikir dan do’a-do’a diketika pagi ataupun petang), menjauhkan diri daripada melakukan segala dosa, maksiat, hasad, dengki, malas dan lain-lain perkara yang dilarang Allah), dan menghias diri dengan amalan yang mulia. Tarikat Ahlu al-Bait al-Alawiyah mementingkan amalan dengan ikhlas untuk mendapat keredhaan Allah.

 1. Oleh karena itu marilah kita berdo’a kepada Allah S.W.T. semoga seluruh zuriat Rasulallah s.a.w. dan seluruh Ummat Islam mencontohi perjalanan Rasulallah s.a.w. serta Ahlul Baitnya, dalam menegak, mempertahan, dan mengembangkan Islam. Marilah kita berusaha menambah Ilmu Pengetahuan yang berguna di dunia dan di akhirat, melakukan Amal Soleh sebanyak-banyaknya, takut hanya kepada Allah s.w.t. dan beramal dengan Ikhlas karena Allah sahaja. Berusahalah membersihkan diri dari noda dan dosa, dan menghiasi diri dengan amalan yang berguna untuk Islam dan ummat seluruhnya, dengan berpandukan Al-Quran dan Sunnah dan amalan para Ahlul Bait dan leluhur mereka.

 1. Saya harapkan kepada semua Ummat Islam, khasnya zuriat Rasulallah s.a.w. supaya memberikan contoh teladan yang sebaik-baiknya mengikut jejak dan contoh teladan yang telah ditunjukkan oleh Rasulallah s.a.w. dan Ahlul Baitnya.

 1. Amalan dan contoh teladan yang baik dan terpuji sebagaimana telah dibuktikan oleh junjungan kita Nabi s.a.w. dan Ahlul Baitnya, Insya Allah akan membuat kita hidup bahagia didunia dan di akhirat, dan jadilah kita sebaik-baiknya ummat.

  Kuala Lumpur: 23 Zulhijjah 1430 H

Bersamaan …..: 10 Disember 2009 M.

Tarikat Ahlul Bait 3

Oleh:
Habib Hasan bin Mohammad Al-Attas
www.shiar-islam.com

IMAM ALI ZAINAL ABIDIN R.A.

Hiasan Para Ahli Ibadah

Ali ibn Husein bin Ali bin Abi Thalib cucunda Rasulallah s.a.w., satu-satunya keturunan Saidina Husein yang telah diselamatkan Allah s.w.t. daripada pembunuhan yang dilakukan oleh Yazid bin Mawiyah bin Abi Sufyan, dipadang Karbala, Iraq.

Sejak masa kecilnya beliau telah menghiasi dirinya dengan sifat-sifat terpuji: Keutamaan budi, Ilmu dan ketakwaan telah menyatu dalam dirinya. Beliau dijuluki as-sajjad, karena banyak bersujud kehazirat Ilahi, dan beliau di beri gelar Zainal Abidin (hiasannya orang-orang ibadah) karena beliau selalu beribadah kepada Allah s.w.t.

Amalan baiknya terutama dalam menolong fakir miskin, selalu dilakukan secara tersembunyi terutama dilakukannya dimalam hari, Sebagaimana datuknya Ali bin Abi Thalib, beliau memikul tepung atau roti dipundaknya guna dibagi-bagikan kepada fakir miskin dan mereka yang berada dalam kesempitan hidup lainnya. Mereka yang mendapat bantuan dari Imam Ali Zainal Abidin, tertanya-tanya siapakan gerangan dermawan yang sudi membantu mereka, dengan meletakkan bahan makanan didepan pintu rumah mereka. Semua ini terbongkar, setelah Imam Ali Zainal Abidin wafat, karena tak ada lagi bantuan seperti yang mereka terima sebelumnya Juga ketika mereka yang bertugas memandikan jenazah Imam Ali Zainal Abidin, didapati tanda bekas kehitam-hitaman dibahu beliau, bekas barang-barang berat yang baliau pikul.

Dalam pergaulannya, beliau sangat ramah, bukan hanya terhadap kawannya saja tetapi juga kepada lawan yang memusuhinya. Banyak pesanan yang ditinggalkan oleh Imam Ali Zainal Abdidin kepada seluruh ummat, antaranya beliau berkata:

“Tiga karakter (yang jika ada pada orang mukmin akan membawa) keberuntungan: Mencegah lisannya dari mengganggu manusia atau menggunjing mereka. Menyibukkan dirinya untuk sesuatu yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat, serta selalu menangisi segala kesalahannya. Berhati-hatilah berteman dengan seorang yang dungu, karena dia boleh mencelakakanmu saat ingin berbuat baik untukmu. Yang paling Allalh cintai diantara kamu, adalah yang paling baik amalannya. Amal yang paling mulia, adalah yang paling ikhlas nilainya. Yang paling selamat dari siksa Allah, adalah orang yang paling takut kepada-Nya. Yang paling dekat dengan Allah, adalah orang yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling diridhai Allah adalah orang yang mengurusi keperluan keluarganya. Orang yang paling mulia disisi Allah adalah orang yang paling bertakwa.

IMAM MUHAMMAD AL-BAQIR

Imam Muhammad gelarannya Al-Baqir, julukannya Abu Ja’far, ayahnya Ali Zainal Abidin, ibunya Fatimah binti Hasan. Lahir di Madinah 1 Rajab 57 H, wafat hari Isnin 7 Zulhijjah 114 H.

Beliau merupakan orang yang pertama yang nasabnya bertemu antara Imam Hasan dan Imam Husein yang berarti beliau orang pertama yang bernasab kepada Fatimah Az Zahra, sekaligus dari pihak ayah dan ibu.

Selama 34 tahun, beliau berada dalam perlindungan dan didikan ayahnya, Ali Zainal Abidin. Selama hidupnya beliau tinggal di kota Madinah dan menggunakan sebahagian besar waktunya untuk beribadah guna mendekatkan diri kepada Allah SWT serta membimbing masyarakat ke jalan yg lurus.

Mengenai keilmuan dan ketaatannya, kita simak kata-kata ibnu Hajar Al-Haitsami, seorang ulama Sunni yang mengatakan: “Imam Muhammad Al-Baqir telah menyingkapkan rahasia-rahasia pengetahuan dan kebijaksanaan, serta membentangkan prinsip-prinsip spiritual dan agama. Tak seorangpun dapat menyangkal kepribadiannya yang mulia, pengetahuan yang diberikan Allah, kearifan yang dikaruniakan Allah dan tanggung jawab serta rasa syukurnya terhadap penyebaran ilmu pengetahuan. Beliau adalah seorang pemimpin sprituil yang sangat berbakat dan atas dasar inilah beliau terkenal dengan gelar Al-Baqir yang berarti pengurai ilmu. Beliau baik hati, bersih dalam kepribadian dan bersifat mulia.14

Diantara kata-kata hikmahnya: “Barang siapa yang benci karena Allah dan cinta karena Allah, maka tergolong orang yang sempurna imannya. Setiap hamba pasti mempunyai hati yang bersih, apabila berbuat dosa, akan timbul titik hitam, apabila bertaubat, akan sirnah dan bersih lagi. Namun apabila terus menerus berbuat dosa, akan banyak titik hitam itu sehingga tertuplah hatinya menjadi hitam legam. Apabila telah demikian, maka dia tidak akan lagi mau kembali kepada kebaikan sebagaimana firman Allah:

كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوْبِهِمْ مَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ

(المطففين: 14)

Maksudnya: “Sekali-kali tidak, akan tetapi karena kotoran yang di hati mereka akibat kelakuan mereka” (Al- Muthaffifin: 14).

Beliau juga berkata: “seorang mukmin bersaudara dengan mukmin yang lain, ia tidak akan mencelanya, tidak menghalanginya dari haknya, dan tidak berperasangka buruk terhadapnya. Jadikanlah dunia ini di hadapanmu seperti tempat persinggahan sejenak yang kemudian engkau tinggalkan. Atau seperti harta yang kamu peroleh dalam mimpi lalu merasa bahagia, namun setelah bangun dari tidurmu kamu tidak mendapat sesuatu. Tiga hal yang menghancurkan: orang yang menganggap banyak amal perbuatannya, lupa akan dosa yang dilakukannya, dan merasa kagum dengan pendapatnya sendiri. Surga itu dikelilingi rintangan dan (hal-hal yang menuntut) kesabaran, maka barangsiapa yang sabar dalam menghadapi rintangan di dunia, ia akan masuk surga. Sedang neraka jahannam dikelilingi kenikmatan serta hawa nafsu, maka barang siapa yang memuaskan dirinya dengan hawa nafsu dan kelezatan, ia akan dimasukkan ke neraka”.15

IMAM JA’AFAR SHADIK

Nama Ja’far bin Muhammad Al-Baqir, gelar As-Shadik. Sedang nama ibu adalah fatimah. Dilahirkan di Madinah, hari Isnin 17 Rabiul Awwal 83 H. Wafat pada 23 Syawwal 148 H, dimakamkan di Baqi’ Madinah. Jumlah anaknya 10 orang (7 lelaki, 3 perempuan), mereka adalah: Ismail, Abdullah Al-Aftah, Musa Al-Kadzim, Ishak Muhammad, Abbas, Ali. Anak perempuan: Fatimah, Asma, dan Farwah.

Imam Ja’far Shadik adalah anak dari Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husein bin Ali bin Abi Thalib. Kehidupannya penuh dengan keilmuan dan ketaatan kepada Allah SWT. Sejak kecilnya sehingga selama 19 tahun, beliau berada dibawah asuhan dan didikan ayahnya Imam Muhammad Al-Baqir. Setelah kepergian ayahnya, maka sejak tahun 114 hijrah, beliau menggantikan posisi ayahnya sebagai pemimpin seprituil yang juga marji’ dalam segala bidang ilmu atas pilihan Allah dan rasul-Nya.

Dakwah yang dilakukan beliau meluas ke segenap penjuru, seingga digambarkan murid beliau berjumlah 4000 orang yang terdiri dari para alim ulama, ahli hukum dan bidang lainnya seperti Jabir bin Hayyan Al-Thusi, seorang ahli matematik, Hisyam bin Al-Ahkam, Mu’min Thaq, seorang ulama yang disegani serta berbagai ulama sunni, seperti Sofyan Al-Tsauri, Abu Hanifa (pendiri mazhab Hanafi) dan lain-lain.

Imam Ja’far As-Shadik lahir dalam rumah tangga ilmu pengetahuan. Ayahandanya Muhammad al-Baqir tumpuan alim ulama di zaman itu. Muhammad al-Baqir didatangi oleh Ahli Hadish dan Ahli Fiqih. Diantaranya Sufyan ats Tsauri, Sufyan ibn ‘Uyainah dari ahli Hadish dan Abu Hanifah ahli Fiqh (Prof.T.M.Hasbi Ash-Shiddieqy, pokok-pokok pegangan Imam mazhab dalam membina Hukum Islam, Jilid II, penerbiat Bulan Bintang Jakarta 1974)

Diantara kata-kata hikmah Imam Ja’far As-Shadik:

”Bentuk kepemimpinan yang terlarang adalah kepemimpinan orang yang dzalim (aniaya) serta stafnya, baik tingkat tinggi maupun tingkat rendah. Haram bekerja dibawah system mereka. Sesungguhnya pengenalan terhadap Allah SWT merupakan penenang dari segala ketakutan, teman dalam kesendirian, cahaya dalam setiap kegelapan, kekuatan dari setiap kelemahan dan (obat) kesembuhan dari setiap kesakitan. Hakim itu ada 4 jenis, yang tiga di neraka, sedang yang satu di surga. Yang mengadili dengan zalim (tidak adil), ia masuk neraka. Yang mengadili dengan zalim tanpa pengetahuan, ia juga di neraka. Yang benar dalam mengadili, namun tidak tahu akan kebenarannya, juga di neraka. Sedang yang masuk surga yaitu yang mengadili dengan kebenaran dan ia tahu kebenaran itu. Hak seorang muslim kepada muslim lainnya yaitu: mengucapkan salam ketika berjumpa dengannya, dan menjenguknya di kala sakit, serta menyebut kebaikannya di kala tidak ada, serta menjawab “yarhamukallah” apabila saudaranya bersin, serta memenuhi panggilannya, dan mengantar jenazahnya ketika mati. Sesama mukmin adalah bersaudara, mereka laksana badan yang satu, jika sebagian anggota tubuhnya terekena sakit, maka sakitnya akan dirasakan seluruh tubuhnya.

Hak seorang muslim atas muslim lainnya adalah hendaklah ia tidak merasa kenyang saat saudaranya kelaparan, tidak merasa puas (dari minum) saat saudaranya kehausan, dan hendaknya tidak berpakaian (secara berlebihan) sementara saudaranya dalam keadaan telanjang. Perlakukanlah saudara seagamamu yang kau suka jika hal itu dilakukan kepadamu.

Barang siapa yang zuhud terhadap dunia, maka Allah akan menumbuhkan hikmat di dalam hatinya, dan akan melancarkan lisannya untuk mengucapkannya, juga akan menampakkan kepadanya cela dunia ini, penyakit dan obatnya, dan dia akan dikeluarkan dari alam dunia menuju akhirat dalam keadaan selamat.

IMAM AHMAD BIN ISA ALMUHAJIR DAN KETURUNANNYA

Pada tahun 317 H (929 M) Al-Imam Ahmad Al-Muhajir berhijrah ke Madinah bersama isterinya Zainab bt Abdullah bin Hasan bin Ali Al-Uraidhi, dan anaknya Ubaidullah serta isterinya Ummul Banin bt Muhammad bin Isa dan cucunya Ismail dan juga 70 orang keluarga yang lain. Manakala anak-anaknya Muhammad, Hassan dan Ali tinggal di Iraq untuk menjaga peninggalan harta. Mereka bermukim selama setahun di Madinah dan pada tahun berikutnya 318 H mereka menunaikan haji di Makkah. Waktu Makkah baru saja lepas dicabuli oleh kaum Qaramithah yang membunuh, merompak dan juga melarikan Hajaral Aswad.

Dari sini Imam Ahmad mengambil keputusan untuk pindah ke Hadharamaut. Mereka menuju ke Yaman melalui Aljubail disatu lembah Dau’an dan singgah diperkampungan Al-Hajrain dimana dia membeli rumah dan sebidang tanah kebun tamar. Harta ini kemudian dihadiahkan kepada pengikutnya bernama Syawih. Mereka tinggal sementara di perkampungan Bani Jusyair sebelum meneruskan perjalanan dan akhirnya menetap didesa Husaisah.

Pada masa itu kaum Khawarij yaitu kaum Ibadhiah telah berpengaruh di Oman,Yaman dan Hadharamaut. Kaum Ibadhiah membenci Ahlul Bait dan menggunakan tafsir sendiri dalam hal-hal Syari’ah.

Al-Imam Ahmad Al-Muhajir cuba menarik mereka kejalan yang benar dengan berdailog, tetapi gagal. Akhirnya penduduk Jubail dari Wadi Dau’an dan rombongan Imam, sama-sama berginding bahu berperang menumpaskan kaum Ibadhiah. Maka dengan itu lenyaplah pahaman Khawarij dan tersebar luas pahaman mazhab Syafi’i.

Al-Imam Ahamad Al-Muhajir adalah seorang sunni Mujtahid dan bermazhab Syafi’i, beliau wafat di Husaisah pada tahun 345 H (959 M). Diantara keturunannya yang lahir di Hadharamaut ialah Imam Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa dan pada Imam Alwi inilah dinasabkan Sadah di Hadhramaut dengan sebutan Aali Baalawi seperti cara orang Hadhramaut menasabkan datuk-datuk mereka. Maka dari keturunan inilah lahirnya para Aulia dan Ulama yang membawa Nur Islam kerantau Asia Tenggara dan Afrika Timur.16

TARIKAT Al-BaAlawi (Alawiyah ):

Dalam kitab Khulasah al-Madad al-Nabawi fi aurad Al-BaAlawi yang ditulis oleh Al-Habib Umar bin Salim bin Hafiz al-Husaini (Hadhramaut: Maktabah Tareem al-Haditsah, cetakan 2, tahun 1425 H/2004 M) dijelaskan:

“Dari segi bahasa Tarikat berarti jalan, atau cara. Dalam dunia tasawwuf, Tarikat yang harus ditempuh seorang murid (istilah bagi seseorang yang mengikut Tarikat) untuk membersihkan hatinya supaya lebih dekat dengan Allah S.W.T. Dalam usaha pembersihan hati, seseorang murid, diharuskan memperbanyak ritual dan zikir, terutama yang bersifat sunnah atau nawafil.”

Prinsipnya, tarikat apapun selama masih bernaung dibawah bimbingan Al-Quran dan Sunnah Nabi s.a.w., adalah sesuatu yang dianjurkan oleh agama Islam, dalam salah satu Hadis Qudsi yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Abu Hurairah Allah berfirman yang bermaksud: “Sesiapa yang memusuhi waliku, maka Aku (Allah) mengizinkan untuk memerangi orang-orang (yang memusuhi) tersebut. Dan hambaku tersebut senantiasa mendekatkan diri padaKu, dengan amalan-amalan selain yang telah Aku fardhukan (wajibkan) untuknya. Hambaku tersebut terus menerus mendekatkan dirinya dengan amalan-amalan sunnah (nawafil) sehingga Aku mencintainya. Ketika Aku mencintainya, maka Aku adalah ‘pendengaran’ yang ia gunakan untuk mendengar, dan Aku adalah ‘penglihatan’ yang ia gunakan untuk melihat, dan Aku adalah ‘tangan’ yang ia gunakan untuk menggerakkan, dan (Aku adalah) ’ kaki’ yang ia gunakan untuk berjalan. Jika hambaku itu meminta kepadaKu, maka Aku kabulkan, jika ia meminta perlindungan kepadaku, maka Aku melindunginya.”

Tarikat Al-BaAlawi ialah salah satu Tarikat Ahlul Bait. Pendiri Tarikat ini ialah As-Sayyid Al- Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali BaAlawi Alhusaini. Tarikat ini dijalankan dengan peraktek dari generasi ke generasi. Sebagaimana Tarikat Ahlul Bait lainnya, tarikat ini berpanduka Al- Quran dan Sunnah Nabi s.a.w., fondasinya ialah penyerahan diri kepada Allah s.w.t. dan mengikuti apa yang diperintah oleh Allah s.w.t. dan RasulNya. Dengan kata lain seorang hamba harus berjuang terus menerus menghadapi hawa nafsunya dengan terus mendekatkan dirinya kepada Allah s.w.t., pada saat itulah akan dibentagkan kepada hamba tersebut jalan-jalan menuju kemenangan. Tariqaah Al-BaAlawi adalah Tarikah Ahli Sunnah wal jamaah, ia berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulallah s.a.w. dan amalan para salaf saleh. Zahirnya adalah sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ghazali, yaitu Ilmu, amal sesuai dengan manhaj (jalan) yang benar. Batinnya adalah sebagaiman penjelasan Syadziliyyah, mencapai kebenaran dan pemurnian Tauhid.

Tarikat al-Alawiyah adalah Tarikat Ahli Sunnah wal Jama’ah. Ia berpegang teguh kepada al-Quran, da Sunnah Rasulallah s.a.w. dan amalan para salaf. Zahirnya adalah al-Ghazaliyyah ataupun apa yang terdapat dalam kitab Imam al-Ghazali seperti ‘Bidayah al-Hidayah, Ihya Ulumuddin, Minhaj al-Abidin dan lain-lain.”

Seorang pengikut Tarikat al-Alawiyyah tidak dapat dikesan dengan pakaian atau amalan tertentu. Tarikat ini tidak menekankan kepada pakaian seragam atau wirid-wirid yang tertentu.

Amalan dan akhlak mereka adalah apa yang diamalkan dan dilakukan oleh Nabi s.a.w. dan para sahabat. Disamping beribadah kepada Allah, mereka juga mengambil berat tentang mencari nafkah setiap hari, mengambil berat tentang keluarga dan masyarakat.

Sayidina Ali bin Abi Thalib k.w., misalnya mempunyai wirid-wirid yang tersendiri yang diperolehi dari Nabi s.a.w. yang diamalkan setiap hari, tetapi juga mempunyai waktu mencari nafkah, mempunyai waktu bersama keluarga, mempunyai waktu berjuang untuk menegakkan Islam.

Ada yang bertanya kepada Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Abdurrahman al-Saqqaf, tentang Tarikat al-Alawiyah. Beliau telah menjawabnya di Singapura dengan panjang lebar dalam sebuah warqah yang bertarikh 7hb Ramadhan 1395 bersamaan 31hb September 1975 . Antara lain Habib Abdul Qadir berkata:

“Para salihin yang terdahulu sangat menitik beratkan pendidikan terhadap anak-anak mereka dengan cara atau Tarikat mereka. Tarikat mereka berpegang dengan Kitab Allah (al-Quran) dan sunnah Rasulallah s.a.w. Mula-mula sekali ditunjukkan dan diajarkan akhlak dan adab Nabi Muhammad s.a.w. Kemudian diajak mengikuti sifat-sifat Baginda s.a.w., seperti sifat-sifat kesabaran, penyantun, menerima segala cabaran dengan tabah, menahan perasaan marah, berlemah lembut, mengambil kemudahan yang dibenarkan dalam perkara-perkara atau urusan-urusan yang dijalankan, tidak terlalu memandang kepada keindahan hidup di dunia, jauh dari sifat memutuskan silaturrahim, suka membantu, menziarahi, bertanyakan urusan dan hal, menolong sesuatu yang termampu, menjalankan tanggung jawab terhadap kedua ibu bapa, serta mentaati keduanya dengan sempurna walaupun terpaksa menempuh kepayahan dalam melakukannya, memelihara hak-hak jiran, dan menunaikan kewajiban mereka, menghadiri majlis suka ataupun duka, seperti mengiringi jenazah, menjaga hak jalanan, tidak melihat wanita-wanita yang bukan mahram, tidak memerhati rumah-rumah yang bukan rumahnya, memberi salam kepada sesiapa yang ditemui sama ada dikenali atau tidak, mendo’akan dan meminta keampunan Allah untuk kaum Muslimin, menjalankan kewajiban terhadap isteri dengan memberikan hak-hak mereka, disamping memelihara dan memberikan didikan dalam akhlak dan pergaulan, dengan keluarganya dengan yang lain, mengambil berat tentang pendidikan anak lelaki dan perempuan, mengambil berat dalam soal sembahyang, akhlak, serta pergaulan anak-anak dengan orang-orang yang baik.”

Satu perkara dalam Tarikat al-Alawiyah ialah selalu berada dalam wuduk, jika batal akan terus beruduk lagi. Begitulah biasanya. Selalu tidak sembahyahyang fardhu melainkan berjamaah dan di masjid pula, melainkan jika ada kepayahan. Juga sembahyang witir selepas isya atau diakhir malam, bagi yang sanggup bangun sebelum subuh, sekurang-kurangnya 3 rakaat. Sembahyang Duha setelah naik matahari sekurang-kurangnya 2 rakaat dan yang sempurnanya adalah 8 rakaat. Juga tidak meninggalkan pembacaan al-Quran sebagai wirid sebanyak satu juz atau lebih atau kurang daripadanya (setiap hari). Orang yang tidak tahu membaca al-Quran akan membaca sahaja apa yang diketahuinya dari surah-surah Wadhuha sehingga akhir, dan berudhuk sebelum tidur.

Ratib al-Attas atau ratib al-Haddad akan dibacanya sebelum tidur. Sesiapa yang mengetahui wirid al-Haddad yang ringkas, dibacanya setiap hari. Juga sentiasa menjaga dan mengamalkan zikir-zikir dan wirid-wirid yang diajarkan oleh Nabi Muhammad s.a.w.

Daripada adat kebiasaan mereka yang mengamalkan tarikat al-Alawiyah, tidak suka mencaci atau mengumpat atau mengadu domba. Tidak membiasakan diri bersumpah secara sia-sia atau bercakap sesuatu yang tidak perlu atau berborak-borak.

Tidak masuk campur masaalah orang ramai melainkan untuk memperbaiki, mengajar atau menggembirakan. Jika tidak ada munasabah yang memerlukan kehadiran mereka, mereka tidak akan hadir.

Satu daripada amalan Tarikat al-Alawiyah adalah tidak suka menceburkan diri perkara syubhat dan kezaliman. Berhati-hati dalam pergaulan, terutama terhadap penipu dan pembelit. Tidak suka menyentuh kehormatan orang, atau mengambil harta orang lain melainkan dengan haq. Takut kepada Allah serta menjauhkan diri dari perkara-perkara yang boleh merusakkan nama baik atau mencemarkan akhlak mereka.

Selalu berusaha mencari keredaan Allah, membuat apa yang disuruh dan meninggalkan apa yang dilarang. Kalau sampai kedengaran, cakapan orang yang menyinggung perasaan mereka yang tidak sepatutnya dicakapkan, mereka cepat memaafkan. Tetapi kalau diceroboh larangan Allah, mereka akan marah, dan terus mengingatkan perkara yang haram itu. Dicegah kezaliman orang yang zalim dengan memberi ingatan kepadanya. Kalau tidak dilakukannya sendiri, dibawa perkara itu kepada pihak yang berkuasa untuk diselenggarakan demi mencegahi kezaliman terhadap orang-orang Islam.

Masanya selalu dipenuhkan sama ada dengan pelajaran, muzakarah dengan kawan-kawan, mengajar, memimpin, mengaji al-Quran atau sembahyang. Kalau duduk-duduk dengan keluarga dan anak-anak, akan bermesra, bergurau dan mengajar dengan lemah lembut. Sesiapa yang berbuat baik dibalasnya dengan baik. Kalau tidak dapat membalasnya, akan digembirakan hatinya dengan mendo’akannya.”

Tarikat Ahlul Bait 2

Oleh:
Habib Hasan bin Mohammad Al-Attas
www.shiar-islam.com

NABI S.A.W. ASAS TARIKAT AHLUL BAIT.

Pernah ketika seruan Islam telah mendapat kejayaan yang cemerlang, dan kekayaan ummat Islam telah melimpah ruah. Ketika itu Umar ibnu Khattab datang berziarah kerumah Nabi s.a.w.. Umar mendapati Nabi s.a.w. sedang tidur diatas sehelai tikar dari jalinan daun kurma, sehingga berbekas bahagian tubuh baginda ketika tidur ditikar tersebut. Keadaan dirumah Rasulallah S.A.W. amat sederhana, tiada perhiasan, tiada perkakas mewah, dan yang tegantung didinding, guriba tempat air, sebagai persediaan ketika nabi s.a.w.berwudhu’.

Saidina Umar amat terharu, sehingga bercucuran air matanya, Rasulallah s.a.w. menegur Umar:” Apa yang menyebabkan air matamu bercucuran wahai Umar ? Umar menjawab ”Bagaimana saya tidak terharu ya Rasulallah, hanya begini keadaan yang kudapati dalam rumah tuan, tiada perabot rumah, tiada kekayaan, padahal seluruh kunci masyrik dan magrib telah tergenggam ditangan tuan dan kekayaan telah melimpah ruah.

Nabi s.a.w. menjawab:”Aku ini adalah Pesuruh Allah. Aku ini bukanlah seorang Kaisar dari Romawi atau seorang Kisra dari Parsi, mereka menuntut dunia, dan aku menuntut akhirat.”

Pada suatu hari Jibril datang menemui Rasulullah s.a.w. dan menyampaikan salam Allah s.w.t. kepada Nabi s.a.w. seraya bertanya:” Mana yang engkau suka ya Muhammad, menjadi seorang Nabi yang kaya raya seperti Nabi Sulaiman a.s. atau menjaadi Nabi yang menderita papa seperti Nabi Ayyub a.s.. Nabi menjawab: “Aku lebih suka kenyang sehari dan lapar sehari.” Jika kenyang aku bersyukur pada Tuhanku, Jika lapar aku bersabar atas cobaan Tuhanku.”

Pernah disatu hari ketika Nabi s.a.w. tidur keletihan diatas sehelai tikar daun kurma, sehingga berbekas pada tubuh Baginda. Ibnu Mas’ud seorang sahabat setia kepada Nabi s.a.w. mencucurkan air matanya, karena seorang yang memiliki hampir seluruh Jazirah Arab dan dimuliakan Allah s.w.t., demikian keadaan Nabi s.a.w. kehidupannya Nabi s.a.w. yang sangat sederhana, lalu Ibnu Mas’ud ingin mencarikan bantal, untuk Nabi meletakkan kepalanya. Nabi melihat kepada Ibnu Mas’ud, seraya bersabda: “Tidak ada hajatku untuk itu, aku ini seumpama seorang musafir ditengah-tengah padang pasir yang luas dalam panas terik yang bukan kepalang. Aku menemui sebuah pohon yang rindang. Oleh karena aku letih, aku rebahkan diriku sesaat untuk istirahat dengan niat kemudian aku berjalan lagi kembali menuju tujuanku menemui Tuhanku (Pengantar Ilmu Tharikat oleh:H.Abubakar Aceh).

Demikianlah kehidupan Nabi s.a.w., sebagai seorang sufi, dan menjadi contoh teladan dan menjadi amalan Ahlul Bait dan diamalkan pula oleh zuriat mereka sedaya upaya mereka. Meskipun mereka memiliki harta kekayaan yang melimpah ruah, kehidupan mereka tetap sederhana, dan kekayan mereka itu mereka gunakan dijalan Allah, menolong fakir miskin, yatim piatu, dan mereka yang memerlukan pertulungan lainnya, bukannya hanya untuk kepentingan diri peribadi sahaja.

Jika kita mengamalkan tarikat ahlul bait Rasulullah s.a.w., maka kita mestilah sanggup membuktikan bahwa, segala apa yang kita miliki, baik Imu Pengetahuan, harta kekayaan yang kita kumpulkan, dan lain-lainnya, digunakan disamping keperluan diri dan keluarga, juga digunakan untuk kepentingan Islam dan ummat seluruhnya. Semua harta kekayaan dan kemewahan hidup, disatu masa akan kita tinggalkan yang menemani kita di alam Barzah dan diakhirat nanti, hanyalah apa yang telah kita gunakan di jalan Allah.

Allah berfirman:

يَوْمَ لاَ يَنْفَعُ مَالٌ وَلاَ بَنُوْنَ إِلاَّ مَنْ أَتَى اللهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ

(الشعراء: 88)

“(yaitu) di hari harta dan anak-anakmu tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih” (al-Syu’ara`: 88).

Rasulallah s.a.w. sebelum menghadapi pekerjaan besar yang menggemparkan dunia, baginda telah melatih dirinya dalam kehidupan kerohanian. Sebelum Nabi s.a.w.dilantik sebagai Pesuruh Allah, baginda suka menyisihkan diri, sendirian di gua hira’ baginda melakukan ibadah, bertafakkur, berdo’a dan berzikir semata-mata mengingat Allah dengan ikhlas dan sempurna, sehingga terputus hubungan dengan yang lainnya selain Allah s.w.t.

Ketika itu turunlah wahyu yang pertama :

ِاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ. خَلَقَ اْلإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ. اِقْرَأْ وَرَبُّكَ اْلأَكْرَمُ. الَّذِيْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ. عَلَّمَ اْلإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

(العلق:1-5)

Maksudnya:

Bacalah dengan nama Tuhanmu, yang menjadikan. Menjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang mulia, yang mengajarkan manusia dari Qalam. Mengajarkan manusia apa yang mereka belum mengetahuinya.”

(al-Alaq: 1-5)

Sendi kekuatan Nabi s.a.w.adalah dalam hidup kerohanian dijalan Allah, sebagai kekuatan bathin. Kehidupan beliau ini menjadi contoh teladan dan dilanjutkan pula oleh Ahlul Bait (keluarga Nabi s.a.w.) dan keturunan Nabi s.a.w. lainnya, semampu mereka.

FATIMAH AZZAHRA

Beliau dijuluki Saydatun Nisa`i al-Alamin. Ayahnya Muhammad SAW, ibunya Khatidah al-Kubra. Dilahirkan di Makkah pada Jum’at Jumada Tsani. Wafat pada hari Selasa 3 Jumada Tsani tahun 11 Hijrah. Dimakamkan di Baqi, Madinah. Mempunyai 2 anak laki-laki (Hasan dan Husein) dan 2 anak perempuan (Zainab dan Ummu Kultsum).

Siti Fatimah Azzahra putri kesayangan Rasullallah s.a.w., hidup zuhud dan tekun beribadah, karena pengabdiannya kepada Allah s.w.t adalah menjadi contoh teladan bagi seluruh ummat Islam. Karena pengabdian dan penyerahan dirinya kepada Allah s.w.t. maka beliau terkenal dengan sebutan “Al-Batul” orang yang sangat tekun beribadah.

Asma binti Umais, berkata:”Pada suatu hari aku berada dirumah siti Fatimah. Ketika itu siti Fatimah memakai seuntai kalung pemberian suaminya Imam Ali bin Abi Thalib, hasil pembahagian barang ranimah yang diterimanya. Ketika itu Rasulallah s.a.w. datang kerumah Fatimah. Ketika Rasulallah s.a.w. melihat kalung yang dipakainya, baginda bersabda:” Hai anakku, apakah engkau bangga disebut orang putri Muhammad, sedangkan engkau sendiri memakai jababirah?” (perhiasan yang biasa dipakai wanita bangsawan.)” Pada waktu itu juga, siti Fatimah melepaskan kalungnya untuk dijual. Hasil penjualan kalung tersebut ia membeli seorang hamba sahaya yang kemudian hamba sahaya itu dimerdekakannya. Ketika Rasulallah s.a.w. mendengarnya, baginda sungguh gembira.

Alhasan putra siti Fatimah Azzahra mengatakan:”Tiap malam Jum’at aku melihat ibuku berada di mihrabnya. Ia terus menerus beruku’ dan bersujud hingga cahaya pagi mulai terang. Aku juga mendengar ibuku selalu berdo’a untuk seluruh mukminin dan mukminat, menyebutkan sebahagian nama-nama mereka dan banyak berdoa’ untuk mereka. Ia tidak berdoa apa-apa untuk dirinya sendiri. Aku pernah bertanya :”Apa sebab ibu tidak berdo’a bagi diri ibu sendiri ? Seperti ibu berdoa untuk orang lain? Ibu hanya menjawab:”Tetangga dulu, baru keluarga sendiri……”6

Seorang ahli sufi terkenal Hasan Al-Basri pernah mengatakan:” Dalam ummat ini, tidak ada wanita yang tekun beribadah, melebihi Siti Fatimah Azzahra, ia terus menerus solat hingga kakinya bengkak.”7 1. ALI BIN ABI THALIB

  Kehidupan Zuhudnya

Amirul mukminin Ali bin Abi Thalib dijuluki Abu al-Hasan atau Abu Thurab, ibunya Fatimah binti Asad. Dilahirkan di Makkah, hari Juma’at 13 Rajab. Wafat dalam usia 63 tahun pada malam Jum’at 21 Ramadan 40 H, ditikam oleh Abdurrahman ibnu Muljam. Dikebumikan di Najaf as-Syarif.

Saidina Ali bin Abi Thalib k.w. dibesarkan dalam asuhan Rasulallah s.a.w; beliau adalah pemuda yang pertama beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad s.a.w. Ketika baginda diangkat sebagai Nabi dan Rasul pada hari Isnin, keesokan harinya Imam Ali bin Abi Thalib memeluk Islam, ketika itu usia Imam Ali 10 tahun. Siti Khadijah wanita yang pertama masuk Islam (sila rujuk buku Imamul Muhtadin Saidina Ali bin Abi Thalib k.w., karangan H.M.Al Hamid Al-Husaini, hal 37-41)

Tentang Dunia dan Kehidupan di Dalamnya.

……. Didalam surat Imam Ali k.w. yang dikirimkan kepada Utsman bin Hunaif al-Ansari belliau mengingatkan Utsman bin Hunaif antara lain :”Demi Allah tiada secuil emas atau perak dari dunia kamu, yang pernah kusimpan. Tidak ada harta apapun darinya pernah kutabung. Tiada sepotong bajupun telah kusiapkan pengganti pakaianku yang lusuh. Tiada sejengkal tanahpun yang kumiliki. Dan tiada kuambil untuk diriku lebih dari makanan seekor keledai yang renta. Sungguh dunia ini dalam pandanganku lebih rapuh dan lebih remeh daripada sebatang ‘afshah ( sejenis tumbuhan yang pahit buahnya.)

………..Wahai dunia, pergilah kemana saja kau kehendaki. Aku telah melepaskan diri dari cengkeramanmu, mehindar dari perangkapmu, dan menjauh dari jurang kehancuranmu. Dimanakah kini orang-orang yang pernah kau tipu dengan permainanmu ? Dimanakah bangsa-bangsa yang telah kau perdayakan dengan hiasan-hiasanmu ? Itulah mereka yang tergadai dalam kuburan sebagai pengisi lubang-lubang lahad !

Demi Allah seandainya kau –wahai dunia- adalah manusia yang tampak nyata, berjiwa berperasaan, niscaya akan kulaksanakan hukuman atas dirimu, sebagai balasan atas hamba-hamba yang telah kau kelabui dengan angan-angan kosong. Atau bangsa-bangsa yang kau jerumuskan kedalam jurang-jurang kehancuran. Atau raja-raja yang kau halau kedalam kebinasaan dan kau masukkan kepusat-pusat bala’ dan kesulitan, tanpa kesempatan untuk kembali lagi. Sungguh barangsiapa menjejakkan kakinya dijalanmu pasti akan tergelincir. Barangsiapa berlayar disamuderamu pasti akan tenggelam. Adapun mereka yang berkelit dari jeratan tali-talimu, pasti akan berjaya. Dan orang yang selamat darimu tak kan peduli betapun sempit kediamannya. Baginya dunia hanya sebagai hari yang hamper berlalu.

Aku bersumpah demi Allah, kecuali bila Ia menghendaki yang lain, benar-benar aku akan melatih nafsuku dengan seberat-berat latihan sehingga membuatnya sangat bersukacita, bila berhasil melihat sekerat roti untuk makanannya, dan merasa puas dengan secuil garam sebagai lauknya. Dan akan kujadikan mataku kering kehabisan airnya laksana mata air yang telah surut sumbernya.

Berbahagialah setiap jiwa yang telah menunaikan kewajiban terhadap Tuhannya, dan bersabar dalam pendritaannya. Menolak lelap matanya dimalam hari, sehingga apabila kantuk telah menguasainya, ia jadikan tanah tempat berbaring dan tangannya sendiri sebagai bantal. Merasa betah ditengah sekelompok hamba-amba Allah yang sentiasa terjaga dimalam hari karena resah memikirkan tempat mereka dikembalikan kelak. Tubuh mereka jauh dari pembaringan, bibir mereka berguman berzikir dengan nama Tuhan-Nya, sehingga dosa mereka lenyap disebabkan istirfar yang berkepanjangan……..Mereka itulah Hisbullah, dan sesungguhnya Hisbullah itulah orang-orang yang beroleh kejayaan…(QS 58:22). Bertaqwalah kepada Allah wahai ibn Hunaif, cukupkan dirimu dengan beberapa kerat roti saja agar kau diselamatkan dari jilatan api neraka ! ( Mutiara Nahjul Balagah :Muhammad al- Baqir ; hal:95-96)

Kehidupan Imam Ali adalah kehidupan Zuhud orang yang mengenal Allah, bukannya Zuhud karena terpaksa ataupun zuhudnya orang yang berputus asa. Saidina Ali k.w.,mengingatkan kita semua:”Janganlah ada seorang diantara kamu yang mengharap selain keridhaan Allah s.w.t. dan janganlah takut selain kepada perbuatan dosa…” beliau juga mengingatkan:”Barangsiapa yang baik bathinnya, Allah pasti menjadikan baik lahirnya”. “Sabar adalah keberanian……”Hindarilah soal-soal yang dapat mendatangkan kesedihan dengan kekuatan tekad bersabar dan dengan keyakinan yang baik.”Hendaklah kamu sentiasa bertakwa kepada Allah dengan ketaqwaan seorang yang berakal, dan hatinya senantiasa sibuk berfikir. Bertaqwalah seperti ketakwaan orang yang bila mendengar kebenaran ia menundukkan kepala, bila berbuat kesalahan ia mengaku, bila merasa takut karena kurang berbuat kebajikan ia segera berbuat kebajikan, dan bila telah sadar dari kesalahan, ia segera bertaubat.

Imam Ali k.w. orang yang paling tekun beribadah. Pada dahinya terdapat kulit tebal kehitam-hitaman menandakan banyaknya sujud yang dilakukan siang dan malam. Diwaktu malam, digunakannya untuk banyak-banyak menunaikan solat sunnah, mendekatkan diri kepada Allah dengan perasaan rendah, tunduk dan khusyu’. Dengan ketekunannya beribadah seperti itu imam Ali menjadi orang yang berakhlak mulia, berperangai lembut, dan berperilaku halus.8

Siap Berkorban Apa Saja Untuk Jalan Allah

Memandangkan ancaman musuh menjadi-jadi, maka Abu Thalib (ayahanda Imam Ali bin Abi Thalib) merasa kuatir atas keselamatan Nabi s.a.w., oleh itu beliau selalu berpesan supaya anandanya Ali k.w. supaya sentiasa menemani Nabi s.a.w, terutama sekali bila keadaan gawat. Oleh karena itu untuk menghindari penculikan atau pembunuhan yang mungkin dilakukan secara tiba-tiba dimalam hari, maka Abu Thalib mengarahkan anandanya Ali bin Abi Thalib, tidur ditempat tidur Rasulallah s.a.w. Sesuai dengan pesanan ayahandanya sebelum wafat, Imam Ali bin Abi Thalib, terutama pada malam Hijrah, Imam Ali secara sukarela tidur, ditempat tidur Rasulallah s.a.w.9

Banyak kata-kata nasihat yang ditinggalkan oleh saidina Ali bin Abi Thalib antaranya beliau berkata:” Barangsiapa yang memperbaiki bathinnya, Allah akan memperbaiki lahirnya. Barangsiapa berbuat demi kemaslahatan agamanya, Allah akan mempermudah baginya urusan dunianya. Barangsiapa menjaga hubungan dirinya dengan Allah, maka Allah akan memudahkan urusannya dengan orang lain.”10


3. IMAM HASAN BIN ALI

Nabi s.a.w. sering bersabda :”Hasan dan Husein adalah anak-anakku” dalam al-Quran Allah berfirman:

فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَك مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَ أَبْنَاءَکمْ وَ نِساءَنَا وَ نِساءَکُمْ وَ أَنفُسنَا وَ أَنفُسکُمْ ثُمَّ نَبْتهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَت اللَّهِ عَلى الْکذِبِينَ

(آل عمران:61)

Maksudnya: “ Siapa yang membantahmu tentang kisah Isa sesudah datang ilmu (yang meyakinkanmu), maka katakanlah (kepadanya): “Marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istrimu, diri kami dan dirimu, kemudian marilah kita bermubahalah kepada Allah dan kita minta supaya laknat Allah ditimpa kepada orang-orang yang dusta. (Ali Imran:61)

Begitulah kedekatan nasab Hasan dan Husein dengan Rasulallah s.a.w., semenjak beliau dilahirkan hingga berusia 7 tahun. Hasan mendapat kasih sayang dan didikan langsung dari Rasulallah s.a.w.,sehingga beliau dikenal sebagai seorang yang ramah, cerdas, murah hati, pemberani, serta berpengetahuan luas tentang seluruh kandungan setiap wahyu yang diturunkan.

Dalam kesalehannya, beliau dikenal sebagai orang selalu bersujud dan sangat khusyuk dalam shalatnya, ketika beruduk beliau gemetar dan di saat shalat pipinya basah oleh air mata dan wajahnya pucat karena takut kepada Allah s.w.t..

Dalam belas kasih sayangnya, beliau di kenal sebagai orang yang tidak segan untuk duduk dengan pengemis dan para gelandangan yang bertanya tentang masaalah agama kepadanya.

Banyak kata-kata Hikmah yang beliau tinggalkan, antaranya saidina Hasan bin Ali pernah ditanya tentang arti dermawan. Lalu beliau menjawab: ”Kebaikan yaitu memberi sebelum diminta, dan tidak diikuti oleh ungkitan.” Kesombongan menyebabkan hancurnya agama, dan karenanya Iblis dilaknat. Rasa tamak adalah musuhnya jiwa, dan karenanya Adam dikeluarkan dari surga. Hasad dengki adalah pusat keburukan, yang karenanya Qabil membunuh Habil.”11

 1. IMAM HUSEIN BIN ALI

  Lambang Kepahlawanan

Di tengah kebahagiaan dan kerukunan keluarga Fatimah Az-Zahra lahirlah seorang bayi yang akan memperjuangkan kelanjutan misi Rasullah s.a.w., iaitu Husein bin Ali bin Abi Thalib yang diputrakan pada hari Khamis 5 Sya’ban tahun 4 H dan syahid di Padang Karbala Irak, pada 10 Muharram 61 H .

Berkata Al-Imam Al-Akbar Dr.Abdul Halim Mahmud Syekhul Azhar:

“Sesungguhnya nasab saidi,na Husein hampir saja terputus, seandainya bukan karena anugerah Allah. Anugerah Allah inilah yang mengekalkan keturunannya. Pada mereka terdapat keharuman Rasulallah s.a.w., pada mereka terdapat juga orang-orang yang akhlaknya pemurah, berani, dan hati yang penuh dengan keimanan serta ruh yang selalu memandang keatas, tidak disibukkan oleh dunia dengan segala perhisannya yang membuatnya menjadi ingin kekal di dunia dan menuruti hawa nafsunya. Tidak sekali-kali tidak, sesungguhnya jiwa mereka dihiasi teladan yang tinggi dan kekal disertai kepahlawanan dalam bentuknya yang terbaik dan bersama kebenaran dimanapun mereka berada. Sesungguhnya jiwa mereka seumpama orang yang membantu orang yang berjuang dijalan kebaikan, yaitu di jalan Allah.”12

Saidina Husein sungguh telah memasuki suatu pertempuran menentang orang yang bathil dan mendapatkan syahidnya disana. Pertempuran ini banyak mengalirkan darah orang-orang yang bersamanya dan sisanya ditawan. 13 Ramai keluarga Al –Husein yang gugur sebagai pahlawan dan serikandi dalam menegakkan kebenaran dan keadilan dan menentang kezaliman.

KATA-KATA HIKMAH SAIDINA HUSEIN BIN ALI

“Andai dunia ini masih di anggap berharga, bukankah akhirat itu jauh lebih berharga dan mulia. Andai rezeki itu sudah terbagi berdasarkan ketentuan, maka tinggalkanlah rasa rakus terhadap dunia. Andai harta yang dikumpulkan akan di tinggalkan, mengapa harus kikir terhadap barang yang akan ditinggalkan. Segolongan manusia menyembah Allah karena ingin keuntungan, maka itu ibadahnya pedagang. Segolongan menusia menyembah Allah, karena rasa takut kepadaNya, maka itu ibadahnya kaum budak. Segolongan menyembah Allah karena bersyukur atas nikmatNya, maka itulah penyembahan orang yang merdeka. Itulah sebaik-baik ibadah”.